Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων

  • Home
  • Classe
  • Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων;

Η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αποτελεί θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν, να αξιολογήσουν και να αμφισβητήσουν σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές της καθημερινότητας, με σκοπό την επίτευξη μιας αρμονικής και λειτουργικής σχέσης με τον εαυτό και τους άλλους. Η θεραπευτική σχέση χαρακτηρίζεται από κλίμα αλληλοσεβασμού, αποδοχής, ισότητας και ενσυναίσθησης. Οι στόχοι ενδέχεται να είναι σαφώς καθορισμένοι (τροποποίηση συμπεριφοράς, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων), ή ευρύτεροι (διαχείριση άγχους, βελτίωση της διάθεσης).

Η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται μέσω εξατομικευμένων ψυχοθεραπευτικών προγραμμάτων, ατομικών ή ομαδικών, με βάση το αναπτυξιακό επίπεδο και τις εκάστοτε δυσκολίες του κάθε παιδιού και εφήβου. Σκοπός είναι η δημιουργία και η εφαρμογή της κατάλληλης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, ώστε το παιδί και ο έφηβος να κατανοήσει, να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει όσα τον δυσκολεύουν.

Τι θα κάνει το παιδί και ο έφηβος στην ψυχοθεραπεία;

Κάθε εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης ενσωματώνει τεχνικές και μεθόδους κατάλληλες για την ηλικία, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ή ο κάθε έφηβος. Καθώς οι ανάγκες των παιδιών και των εφήβων μεταβάλλονται συνεχώς, το θεραπευτικό πρόγραμμα επαναξιολογείται συχνά και ενδέχεται να τροποποιηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκάστοτε ανάγκες που παρουσιάζει το κάθε παιδί και ο κάθε έφηβος.

Ψυχοθεραπεία σε παιδιά

Στα παιδιά χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικά μέσα το παιχνίδι, οι ζωγραφιές, τα παιχνίδια ρόλων, τα παραμύθια, τα τραγούδια και την παρουσίαση βίντεο. Καθώς ένα παιδί ενδέχεται να δυσκολεύεται να εκφραστεί μέσω συζήτησης, η ψυχοθεραπεία ενσωματώνει τα παραπάνω μέσα έκφρασης, ώστε να το διευκολύνει να αναγνωρίσει και να μοιραστεί ό,τι το απασχολεί.

Ψυχοθεραπεία σε εφήβους

Οι έφηβοι συνήθως είναι σε θέση να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Ως αποτέλεσμα, η ψυχοθεραπεία εφήβων αποτελείται από τεχνικές που έχουν ως βάση τη συζήτηση και την αξιολόγηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών τους, μέσω μιας θεραπευτικής σχέσης που χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα, κατανόηση, ενσυναίσθηση και άνευ όρων
αποδοχή.

Πότε ένα παιδί ή ένας έφηβος θα ωφεληθεί από την ψυχοθεραπεία;

Ένα παιδί θα ωφεληθεί από την ψυχοθεραπεία εάν αντιμετωπίζει:

Ένας έφηβος θα ωφεληθεί από την ψυχοθεραπεία εάν αντιμετωπίζει: