Διαγνωστικά Εργαλεία – Ειδικό Παιδαγωγικό

  • Home
  • Διαγνωστικά Εργαλεία – Ειδικό Παιδαγωγικό
i.c.CAN

Εργαλεία Αξιολόγησης

Η ομάδα του i.c.Can χρησιμοποιεί μία σειρά από εργαλεία αξιολόγησης για να γίνει αντικειμενικά και έγκυρα η παρατήρηση και καταγραφή της κλινικής εικόνας του παιδιού/εφήβου με σκοπό την ετοιμασία της εξατομικευμένης στοχοθεσίας. Έτσι κάθε ειδικότητα χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης είτε σταθμισμένα είτε άτυπα.
Εργαλεία Αξιολόγησης

Ειδικό Παιδαγωγικό

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο ανίχνευσης των δυσκολιών μάθησης σε παιδιά ηλικίας προσχολικής και σχολικής ηλικίας του δημοτικού. Αποτελείται από μία σειρά διαγνωστικών κλιμάκων, οι οποίες αξιολογούν μια σειρά από κινητικές, αντιληπτικές, νοητικές και γλωσσικές διεργασίες.
Η Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ) είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο χρήσιμο για την αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης για όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνάσιου. Στη ΔΑΔΑ αξιολογούνται τρεις βασικοί τομείς της ανάγνωσης: α. η αποκωδικοποίηση, β. η ευχέρεια και γ. η αναγνωστική κατανόηση.
Το ΛΑΜΔΑ είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που χορηγείται αυτοματοποιημένα μέσω του υπολογιστή στους μαθητές με ασκήσεις που μοιάζουν με παιχνίδι. Χρησιμεύει στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο και παρέχει ένα προφίλ επιδόσεων για κάθε μαθητή.
Το MathPro Test (Τεστ Μαθηματικού Προφίλ & Δυσαριθμησίας) είναι το πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού. Με το math-s pro ανιχνεύoνται και αξιολογούνται οι μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου (Δυσαριθμησία).