Διαγνωστικά Εργαλεία – Εργοθεραπεία

  • Home
  • Διαγνωστικά Εργαλεία – Εργοθεραπεία
i.c.CAN

Εργαλεία Αξιολόγησης

Η ομάδα του i.c.Can χρησιμοποιεί μία σειρά από εργαλεία αξιολόγησης για να γίνει αντικειμενικά και έγκυρα η παρατήρηση και καταγραφή της κλινικής εικόνας του παιδιού/εφήβου με σκοπό την ετοιμασία της εξατομικευμένης στοχοθεσίας. Έτσι κάθε ειδικότητα χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης είτε σταθμισμένα είτε άτυπα.
Θεραπευτικές Μέθοδοι

Εργοθεραπεία

Είναι ένα εύχρηστο τεστ οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικού συντονισμού. Αξιολογεί την ικανότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών στους τομείς της οπτικής αντίληψης: οπτικοκινητικό συντονισμό, αντιγραφή, διάκριση μορφής σε φόντο, οπτικό κλείσιμο, σταθερότητα μορφής, διεργασιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης.
Αποτελεί ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ανιχνεύει οπτικοκινητικές δυσχέρειες και αξιολογεί την αντιγραφή γεωμετρικών σχημάτων, την οπτική διάκριση αυτών και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Απευθύνεται σε παιδιά 2 έως 7 ετών.
Αποτελεί ερωτηματολόγιο, χωρισμένο σε ενότητες που αφορούν διαφορετικούς τομείς της αισθητικότητας. Ο κηδεμόνας καλείται να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του παιδιού σε κλίμακα με τις βαθμίδες: ποτέ - σπάνια - περιστασιακά - συχνά - πάντα. Πιο αναλυτικά εξετάζει την αισθητηριακή επεξεργασία και ρύθμιση καθώς και τις συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα ακουστικού, οπτικού, αιθουσαίου, ιδιοδεκτικού, απτικού και σωματοαισθητικού συστήματος. Από τα αποτελέσματα ο εξειδικευμένος θεραπευτής είναι σε θέση να διαπιστώσει τον τρόπο που πραγματοποιείται η αισθητηριακή επεξεργασία στο παιδί κρίνοντας την επίδραση που έχει στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.