Διαγνωστικά Εργαλεία – Λογοθεραπεία

  • Home
  • Διαγνωστικά Εργαλεία – Λογοθεραπεία
i.c.CAN

Εργαλεία Αξιολόγησης

Η ομάδα του i.c.Can χρησιμοποιεί μία σειρά από εργαλεία αξιολόγησης για να γίνει αντικειμενικά και έγκυρα η παρατήρηση και καταγραφή της κλινικής εικόνας του παιδιού/εφήβου με σκοπό την ετοιμασία της εξατομικευμένης στοχοθεσίας. Έτσι κάθε ειδικότητα χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης είτε σταθμισμένα είτε άτυπα.
Εργαλεία Αξιολόγησης

Λογοθεραπεία

Αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων με δυσκολίες στην επικοινωνία και γλωσσική ανάπτυξη.

Πρόκειται για ένα διαγνωστικό εργαλείο το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της γραμματικής επάρκειας ,δηλαδή της σωστής χρήσης της γραμματικής από τα παιδιά καθώς επίσης και της πληροφοριακής επάρκειας, της επάρκειας δηλαδή των πληροφοριών που μεταδίδει το παιδί.

Διαγνωστικό εργαλείο που έχει στόχο την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση συμπεριφορών και απαντήσεων που αφορούν τόσο την συμπεριφορά, όσο και την ερμηνεία της απόδοσης στο λεξιλόγιο και της ανάλυσης των λαθών που πραγματοποιούνται.

Πρωτόκολλο το οποίο αξιολογεί τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας.