Διαγνωστικά Εργαλεία

 • Home
 • Διαγνωστικά Εργαλεία
i.c.CAN

Εργαλεία Αξιολόγησης

Η ομάδα του i.c.Can χρησιμοποιεί μία σειρά από εργαλεία αξιολόγησης για να γίνει αντικειμενικά και έγκυρα η παρατήρηση και καταγραφή της κλινικής εικόνας του παιδιού/εφήβου με σκοπό την ετοιμασία της εξατομικευμένης στοχοθεσίας. Έτσι κάθε ειδικότητα χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης είτε σταθμισμένα είτε άτυπα.
Εργαλεία Αξιολόγησης

Λογοθεραπεία

Αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων με δυσκολίες στην επικοινωνία και γλωσσική ανάπτυξη.

Πρόκειται για ένα διαγνωστικό εργαλείο το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της γραμματικής επάρκειας ,δηλαδή της σωστής χρήσης της γραμματικής από τα παιδιά καθώς επίσης και της πληροφοριακής επάρκειας, της επάρκειας δηλαδή των πληροφοριών που μεταδίδει το παιδί.

Διαγνωστικό εργαλείο που έχει στόχο την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση συμπεριφορών και απαντήσεων που αφορούν τόσο την συμπεριφορά, όσο και την ερμηνεία της απόδοσης στο λεξιλόγιο και της ανάλυσης των λαθών που πραγματοποιούνται.

Πρωτόκολλο το οποίο αξιολογεί τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Εργαλεία Αξιολόγησης

Εργοθεραπεία

Είναι ένα εύχρηστο τεστ οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικού συντονισμού. Αξιολογεί την ικανότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών στους τομείς της οπτικής αντίληψης: οπτικοκινητικό συντονισμό, αντιγραφή, διάκριση μορφής σε φόντο, οπτικό κλείσιμο, σταθερότητα μορφής, διεργασιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης.
Αποτελεί ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ανιχνεύει οπτικοκινητικές δυσχέρειες και αξιολογεί την αντιγραφή γεωμετρικών σχημάτων, την οπτική διάκριση αυτών και τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Απευθύνεται σε παιδιά 2 έως 7 ετών.
Αποτελεί ερωτηματολόγιο, χωρισμένο σε ενότητες που αφορούν διαφορετικούς τομείς της αισθητικότητας. Ο κηδεμόνας καλείται να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του παιδιού σε κλίμακα με τις βαθμίδες: ποτέ - σπάνια - περιστασιακά - συχνά - πάντα. Πιο αναλυτικά εξετάζει την αισθητηριακή επεξεργασία και ρύθμιση καθώς και τις συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα ακουστικού, οπτικού, αιθουσαίου, ιδιοδεκτικού, απτικού και σωματοαισθητικού συστήματος. Από τα αποτελέσματα ο εξειδικευμένος θεραπευτής είναι σε θέση να διαπιστώσει τον τρόπο που πραγματοποιείται η αισθητηριακή επεξεργασία στο παιδί κρίνοντας την επίδραση που έχει στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
Εργαλεία Αξιολόγησης

Ψυχοθεραπεία

Πώς γίνεται η ψυχολογική αξιολόγηση ενός παιδιού ή εφήβου;

Κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, χορηγούνται διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία και προβολικές δοκιμασίες στο παιδί ή στον έφηβο, προκειμένου να αξιολογηθούν διαστάσεις της προσωπικότητας, των συναισθημάτων και των συμπτωμάτων του.

Το Παιδικό Ιχνογράφημα (παιδική ζωγραφιά) αποτελεί μέσο αξιολόγησης της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης ενός παιδιού, καθώς το παιδί αποτυπώνει στις ζωγραφιές του τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο.
 • Το σχέδιο του ανθρώπου / Draw a Person Test (DAP Test)

  Το DAP Test χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού, της προσωπικότητας και της εικόνας εαυτού που έχει ένα παιδί ή ένας έφηβος για τον εαυτό του.

 • Το Τεστ του Δέντρου

  Το Τεστ του Δέντρου χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προσωπικότητας ενός παιδιού ή ενός εφήβου, καθώς και των συναισθημάτων του για τον κόσμο που το περιβάλλει. Αξιολογούνται παράλληλα οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού ή του εφήβου κατά τη διαδικασία σχεδίασης.

 • Σπίτι – Δέντρο – Άνθρωπος / House-Tree-Person Projective Drawing Technique (HTP)

  To HTP μετρά την ψυχολογική και συναισθηματική λειτουργικότητα ενός παιδιού ή ενός εφήβου. Αξιολογεί την αυτό-εικόνα, τις ενδόμυχες σκέψεις και συναισθήματα, καθώς και τις οικογενειακές σχέσεις ενός παιδιού ή εφήβου.

 • Το Τεστ της Οικογένειας

  Το Τεστ της Οικογένειας διερευνά τις δυναμικές που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια με βάση την αντίληψη του παιδιού ή του εφήβου. Οι φιγούρες που σχεδιάζονται, η ακριβής τους θέση και οι αποστάσεις μεταξύ των μελών, συνοδευόμενες από τις κατάλληλες ερωτήσεις που τίθενται από τον παιδοψυχολόγο μπορούν να προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για την οικογένεια και την επίδρασή της στον ψυχισμό του παιδιού ή του εφήβου.

 • «Το Τεστ των Παραμυθιών» - Fairy Tale Test

  Το Fairy Tale Test αποτελεί προβολικό τεστ για παιδιά, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Χρησιμοποιεί μια σειρά από παραμύθια προκειμένου να χαρτογραφηθούν στοιχεία προσωπικότητας του παιδιού, να εκτιμηθούν διαγνωστικά το άγχος, οι φοβίες, η κατάθλιψη και οι διαταραχές διαγωγής, καθώς και να αξιολογηθεί η πορεία και το αποτέλεσμα μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

 • Παιχνίδι με Φιγούρες (ζώα, κούκλες)

  Παρατηρώντας το παιχνίδι του παιδιού, τους ρόλους που επιλέγει να ενσαρκώσει και τις ιδιαίτερες φιγούρες που επιλέγει για τον κάθε ρόλο ένας παιδοψυχολόγος αντλεί πολύτιμες πληροφορίες για την προσωπικότητα, τις συναισθηματικές δυσκολίες και το οικοσύστημα του παιδιού.
 • Κλίμακα ADHD-IV των DuPaul, Power, Anastopoulos & Reid, 1998

  Η Κλίμακα ADHD-IV αξιολογεί τη συμπτωματολογία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας και αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο για τους γονείς και ένα ερωτηματολόγιο για τον εκπαιδευτικό.

 • Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Sdq-Hel)

  Το Sdq-Hel αποτελεί εργαλείο ανίχνευσης χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και χορηγείται για παιδιά και εφήβους από 3 έως 16 ετών. Αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο για τους γονείς και ένα ερωτηματολόγιο για τον εκπαιδευτικό. Το Sdq-Hel περιλαμβάνει ερωτήσεις για την ανίχνευση συναισθηματικών δυσκολιών, προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα/διάσπαση προσοχής, προβλήματα ομηλίκων, κοινωνική συμπεριφορά.
 • Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα(CBD)

  Ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο για παιδιά με επικοινωνιακές δυσκολίες, χαμηλή αυτοπεποίθησης, φοβίες και προβλήματα συμπεριφοράς.
Εργαλεία Αξιολόγησης

Ειδικό Παιδαγωγικό

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο ανίχνευσης των δυσκολιών μάθησης σε παιδιά ηλικίας προσχολικής και σχολικής ηλικίας του δημοτικού. Αποτελείται από μία σειρά διαγνωστικών κλιμάκων, οι οποίες αξιολογούν μια σειρά από κινητικές, αντιληπτικές, νοητικές και γλωσσικές διεργασίες.
Η Δοκιμασία Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δεξιοτήτων (ΔΑΔΑ) είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο χρήσιμο για την αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης για όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνάσιου. Στη ΔΑΔΑ αξιολογούνται τρεις βασικοί τομείς της ανάγνωσης: α. η αποκωδικοποίηση, β. η ευχέρεια και γ. η αναγνωστική κατανόηση.
Το ΛΑΜΔΑ είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που χορηγείται αυτοματοποιημένα μέσω του υπολογιστή στους μαθητές με ασκήσεις που μοιάζουν με παιχνίδι. Χρησιμεύει στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο και παρέχει ένα προφίλ επιδόσεων για κάθε μαθητή.
Το MathPro Test (Τεστ Μαθηματικού Προφίλ & Δυσαριθμησίας) είναι το πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού. Με το math-s pro ανιχνεύoνται και αξιολογούνται οι μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου (Δυσαριθμησία).